Bases Concurso Internacional de Longametraxes – Ópera Prima- FKM 2016

O Concurso Ópera Prima, organizado polo Festival de Cinema Fantástico da Coruña, consta dunha selección de primeiras Longametraxes de directores/as. Cuxo obxectivo é contribuír ao desenvolvemento da Industria e as Artes Audiovisuais, fomentando a incorporación de novos e novas cineastas á cultura cinematográfica.

Regulamento

1) Concurso de ámbito nacional e internacional organizado polo FKM, Festival de Cinema
Fantástico dá Coruña, (en diante FKM ou a “Organización do Festival”) no que poderán participar realizadoras/es a nivel individual ou colectivo. A data de produción das obras será 2015/16.
Só se aceptará unha obra por autor e ten que ser recoñecida oficialmente como a súa primeira longametraxe.

2) Todas as películas teñen que ser Estreas en Galicia. Como regra xeral, terán prioridade as Estreas en España. O tempo mínimo de duración debe de ser de polo menos 60′.

3) Poderán participar no Concurso os maiores de 18 anos e os menores que conten coa debida autorización dos seus titores legais.

4) A inscrición, xunto coa cumplimentación da folla de inscrición habilitada para iso, poderase facer unicamente a través destas plataformas:

Non será aceptada ningunha longametraxe que chegue por outras vías

5) O formato de proxección debe ser DCP ou Blu-Ray. No caso de que os soportes sexan DCP, o Festival nunca se fará cargo dos gastos derivados da xeración das DKDM ou KDM.

6) Os gastos de transporte orixinados polo envío das copias a proxectar corren a cargo do Festival, excepto no caso de que teña que enviarse a outro Festival, que será quen asuma estes gastos.

7) A devolución das copias das películas seleccionadas polo Festival non se efectuará antes da súa data de clausura. Se a copia da película ten que estar noutro festival antes de clausúra de FKM, nese caso, deberanse especificar as datas exactas para que o festival téñao en conta na programación.

Características das obras:

8) Os xéneros aceptados son fantástico, terror, ciencia ficción, tanto en imaxe real como animación. Aínda que tamén, Ópera prima estará aberta a obras cuxa individualidade pura as faga posuidoras de xénero propio.

9) O idioma das obras será español ou galego, as obras que estean noutros idiomas deberán levar incrustados os seus correspondentes subtítulos en calquera destes dous idiomas. No caso excepcional de que unha película sen subtitular sexa seleccionada terase que proporcionar o material adecuado para subtitulala.

10) Todas as películas seleccionadas para a Sección Oficial competitiva, Ópera Prima recibirán un certificado de participación por parte da dirección de FKM, Festival de Cinema Fantástico da Coruña.

11) A Organización do Festival fará unha selección das obras recibidas e entre as seleccionadas entregará os seguintes premios:

a) O Premio OSSORIO á Mellor Ópera Prima será decidido por un xurado constituído ao efecto, elixido pola dirección do Festival FKM e que estará composto por tres profesionais do cinema e da cultura que outorgarán os seguintes premios e galardóns:

  • Mellor Ópera Prima: Trofeo FKM de bronce e documento acreditativo do galardón asinado e selado por FKM e os membros do xurado.

Diplomas:

  • Mellor guión
  • Mellores efectos especiais
  • Mellor Banda Sonora Orixinal

O xurado reservarase a posibilidade, se o cre conveniente, de conceder unha única mención.

b) Premio do Público: O público outorgará por votación o Trofeo Percebe Mutante á Mellor Ópera Prima (Trofeo en resina sintética pintada a man por un/a artista seleccionado polo Festival) e documento acreditativo do galardón asinado e selado por FKM.

12) O Premio OSSORIO darase a coñecer e entregarase no evento de clausura do Festival. Tamén se entregarán os outros galardóns outorgados polo xurado seleccionado e entregarase o Percebe Mutante do Público pintado por un artista de recoñecido prestixio.

13) Quen presente a película seleccionada, deberá proporcionar ao Festival material publicitario (fotos, posters, dossiers de prensa, tráiler, etc.) para que este poida promocionar a película adecuadamente. FKM resérvase o dereito a non devolver estes materiais.

14) No caso que a copia resulte danada como consecuencia da súa exhibición no Festival, o propietario comunicarao ao Festival antes dun mes, a contar a partir da data de devolución. A responsabilidade do festival non superará o custo de tiraxe dunha nova copia, segundo as tarifas en vigor dos laboratorios para a tiraxe da copia estándar.

15) Os participantes garanten que as obras que presentan a concurso son orixinais, que non vulneran dereitos de terceiros e que non realizaron nin realizarán ningún acto susceptible de impedir ou dificultar á organización e aos patrocinadores o exercicio pleno e pacífico dos dereitos que se ceden ao seu favor en virtude das presentes bases do concurso. No caso de que os participantes incorporen nas obras presentadas a concurso algunha obra preexistente, que non se atope no dominio público, deberán solicitar a autorización previa e por escrito aos correspondentes titulares de dereitos. En consecuencia, os participantes responderán fronte á organización e os patrocinadores por calquera acción ou reclamación que exerza calquera terceiro en relación coa cesión e/ou exercicio dos dereitos cedidos en virtude da súa participación no presente concurso.

16) Os datos de carácter persoal facilitados ao efecto de poder participar no Concurso, serán obxecto de tratamento e incorporados ao correspondente ficheiro de titularidade da
Organización do Festival, todo iso con suxeción ao disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal. A recollida e tratamento dos datos persoais ten como finalidade a xestión dos participantes no Concurso, así como o envío a devanditos participantes de información acerca doutras actividades e concursos que a Organización do Festival poida organizar no futuro. Os participantes do Concurso autorizan de forma irrevogable e gratuíta á Organización do Festival para facer uso da súa imaxe, en calquera publicidade ou aviso que se realice a través de calquera medio escrito ou audiovisual, xa sexa en canto ao seu nome como á recepción dos premios. Para o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición en relación cos datos solicitados con ocasión do Concurso, o interesado deberá dirixirse por correo a fkm@freakemacine.org.

17) A data límite para entregar as obras será o 14 de Agosto de 2016.

A organización do certame decidirá os días e as horas da proxección dos mesmos durante o festival. A organización unicamente contactará cos directores/produtores/distribuidores das obras seleccionadas, que recibirán instrucións para o envío das devanditas obras nos formatos de exhibición descritos no punto 5. Esta comunicación pode ter lugar até principios de outubro.

18) Unha vez aceptadas estas bases de participación no FKM, a presenza da película enviada ao festival será irrevogable.

19) Calquera cuestión que xurda ao longo do Festival, non contemplada no presente Regulamento, será decidida pola organización do certame de acordo co regulamento internacional. Así como poderá autorizar excepcións que poidan contribuír a un maior éxito do concurso ou a unha mellora da xestión.
A inscrición ou o envío dunha película ao festival implica a aceptación incondicional destas bases.

BannerPatrocinios

Leave a Reply

*