Bases Concurso Internacional de Curtametraxes – FKM 2016

Concurso de Curtametraxes de ámbito nacional e internacional organizado polo FKM, Festival de Cinema Fantástico dá Coruña especializado os xéneros de terror, fantástico e ciencia ficción.

Regulamento

1. Concurso de ámbito nacional e internacional organizado polo FKM, Festival de Cinema Fantástico dá Coruña, (en diante FKM ou a “Organización do Festival”) no que poderán participar realizadoras/é a nivel individual ou colectivo. A data de produción das obras será 2015/16.

2. Todas as curtametraxes deberán ser como Estreas en Galicia. Como regra xeral, terán prioridade as Estreas en España. A duración das obras participantes non poderá exceder de 20 minutos con títulos de crédito de inicio e final incluídos

3. Poderán participar no Concurso as persoas maiores de 18 anos e menores que conten coa debida autorización dos seus titores legais.

4. A inscrición, xunto coa cumplimentación da folla de inscrición habilitada para iso, pódese facer unicamente a través destas plataformas:

Non será aceptada ningunha longametraxe que chegue por outras vías.

5. Non existe límite en canto ao número de obras que poida presentar un mesmo autor ou autores, pero só se poderán presentar para a súa proxección en Full-HD, BluRay, HDcam,
Betacam ou DCP non encriptado.

Os gastos de envío e devolución das curtametraxes seleccionadas correrán a cargo dos participantes.

Características das obras:

6. As obras enmarcaranse dentro dos xéneros de terror, fantástico e ciencia ficción. Poderanse presentar curtametraxes de animación ou de imaxe real, que participarán conxuntamente e optando ao mesmo premio.

7. O idioma das obras será español ou galego, as obras que estean noutros idiomas deberán levar incrustados os seus correspondentes subtítulos en calquera destes dous idiomas. No caso excepcional de que unha película sen subtitular sexa seleccionada terase que proporcionar o material adecuado para subtitulala

8. Todas as películas seleccionadas para a Sección Oficial competitiva, Óperas Prima recibirán un certificado de participación por parte da dirección de FKM, Festival de Cinema Fantástico da Coruña.

9. A Organización do Festival fará unha selección das obras recibidas e entre as seleccionados entregará os seguintes premios:
Un premio será outorgado por un xurado oficial composto por profesionais do medio cinematográfico e da cultura, seleccionado pola Organización do Festival, e o outro premio será entregado polo público mediante votación popular durante as proxeccións. Os premios consistirán en:

a) Premio do Xurado: Trofeo FKM de bronce e documento acreditativo do galardón asinado e selado por FKM e os membros do xurado.

b) Premio do Público: Trofeo FKM en resina sintética pintada a man por un/a artista seleccionado polo Festival e documento acreditativo do galardón asinado e selado por FKM.

10. O Percebe Mutante de Bronce darase a coñecer e entregarase no evento de clausura do festival. En dicha clausura, tamén se entregarán os outros galardóns outorgados polo xurado seleccionado e entregarase o Percebe Mutante do Público pintado por un artista de recoñecido prestixio.

11. Quen presente a curtametraxe seleccionada, deberá proporcionar ao Festival material publicitario (fotos, posters, dossiers de prensa, tráiler, etc.) para que este poida promocionar a película adecuadamente. FKM resérvase o dereito a non devolver estes materiais.

12. Os participantes garanten que as obras que presentan a concurso son orixinais, que non vulneran dereitos de terceiros e que non realizaron nin realizarán ningún acto susceptible de impedir ou dificultar á organización e aos patrocinadores o exercicio pleno e pacífico dos dereitos que se ceden ao seu favor en virtude das presentes bases do concurso. No caso de que os participantes incorporen nas obras presentadas a concurso algunha obra preexistente, que non se atope no dominio público, deberán solicitar a autorización previa e por escrito aos correspondentes titulares de dereitos. En consecuencia, os participantes responderán fronte á organización e os patrocinadores por calquera acción ou reclamación que exerza calquera terceiro en relación coa cesión e/ou exercicio dos dereitos cedidos en virtude da súa participación no presente concurso.

13. Os datos de carácter persoal facilitados ao efecto de poder participar no Concurso, serán obxecto de tratamento e incorporados ao correspondente ficheiro de titularidade da Organización do Concurso, todo iso con suxeición ao disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.
A recollida e tratamento dos datos persoais ten como finalidade a xestión dos participantes no Concurso, así como o envío a devanditos participantes de información acerca doutras actividades e concursos que a Organización do Festival poida organizar no futuro. Os participantes do Concurso autorizan de forma irrevogable e gratuíta á Organización do Concurso para facer uso da súa imaxe, en calquera publicidade ou aviso que se realice a través de calquera medio escrito ou audiovisual, xa sexa en canto ao seu nome como á recepción dos premios.
Para o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición en relación cos datos solicitados con ocasión do Concurso, o interesado deberá dirixirse por correo a fkm@freakemacine.org.

14. A data límite para entregar as obras será o 11 de Setembro do 2016. A organización do certame decidirá os días e as horas da proxección dos mesmos durante o festival. A organización unicamente contactará cos directores/produtores/distribuidores das obras seleccionadas, que recibirán instrucións para o envío das devanditas obras nos formatos de exhibición descritos no punto 5. Esta comunicación pode ter lugar até principios de outubro.

15. Unha vez aceptadas estas bases de participación no FKM, a presenza da película enviada ao festival será irrevogable.

16. Calquera cuestión que xurda ao longo do Festival, non contemplada no presente Regulamento, será decidida pola organización do certame de acordo co regulamento internacional. Así como poderá autorizar excepcións que poidan contribuír a un maior éxito do concurso ou a unha mellora da xestión. A inscrición ou o envío dunha película ao festival implica a aceptación incondicional destas bases.

BannerPatrocinios-cortos

Leave a Reply

*